از نیمسال اول سال جاری، دانشجویان جهت مراجعه حضوری به مدیر گروه برق، فقط در روزهای شنبه و پنجشنبه اقدام نمایند و یا جهت ارتباط با مدیر گروه از آدرسهای پست الکترونیک ذیل استفاده نمائید:
mojtahedzadeh@azaruniv.edu
mojtahed.s@gmail.com