دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق ورودی 92 و 93 در صورتی که واحد باقی مانده دارند، درخواست خود را برای ارائه درس به آموزش تحویل دهند.